گلدوزی دستی می تواند به دو صورت ساده و برجسته صورت گیرد. گلدوزی های برجسته که گلدوزی برزیلی نیز نام دارند، با نوعی دوخت و گره های متفاوت می تواند طرح روی پارچه را به صورت سه بعدی نشان دهد.

نام دوخت هایی که می تواند بر روی پارچه انجام شود شامل :

  • دوخت زنجیره ای
  • گره فرانسوی
  • دوخت ساده و خطی
  • دوخت بولین
  • گره رکوکو
  • و … می باشد.